Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει του συμμετέχοντες σε θέματα Α&Υ, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφύγουν ατυχήματα που μπορεί να έχουν είτε άμεσες είτε μακροχρόνιες παθήσεις είτε σε εργαζόμενους είτε σε επισκέπτες. 

 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, εκτιμούν, επιλύουν και διαχειρίζονται πιθανούς κινδύνους σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Επιπλέον θα εφαρμόσουν την υιοθέτηση της κουλτούρας αυτής στους δικούς τους οργανισμούς.


Οι ενότητες που θα καλυφθούν:

 • Παράγοντες τους οποίους καλύπτει η ασφάλεια και η υγεία
 • Παρουσίαση σχετικής νομοθεσίας
 • Ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας και υγείας
 • Μεθοδολογίας λήψης μέτρων για κινδύνους στο χώρο εργασίας
 • Παραδείγματα εκτίμησης κινδύνων σε συναφής χώρους εργασίας
 • Πρακτική εξάσκηση - Διάγνωση και αναγνώριση διαφόρων κινδύνων
 • Εντοπισμός επηρεαζόμενων προσώπων
 • Αρμοδιότητες επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας
 • Ετοιμασία σχεδίου δράσης
 • Σχέδια έκτακτης ανάγκης
 • Ετοιμασία γραπτών οδηγιών ασφάλειας

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner