Διαχείριση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει το προσωπικό οργανισμών που χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα έτσι ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται και να χειρίζονται τα μηχανήματα αυτά με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συναδέλφους τους.

 

Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τυχόν επισκέπτες στον χώρο. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό δίχως την ασφαλή διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού και ιδίως των ανυψωτικών μηχανημάτων.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Εισαγωγή στα Ανυψωτικά Μηχανήματα
  • Είδη συρματόσχοινων
  • Αλυσίδες δυνάμεως
  • Προληπτικοί έλεγχοι κατά την διάρκεια της χρήσης
  • Έλεγχος συρματόσχοινων σύμφωνα με την νομοθεσία
  • Γερανογέφυρες
  • Ζυγοί Ανύψωσης
  • Επικίνδυνες ενέργειες
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
  • Είδη φορτίων και έλεγχος αυτών

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner