Μέθοδος Κοστολόγησης Προϊόντων - ABC

Το ABC ή διαφορετικά Activity Based Costing, Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, είναι μέθοδος κοστολόγησης που εστιάζει στις δραστηριότητες σε ένα οργανισμό, ανεξαρτήτως τομέα κατάρτισης, κατά την παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας. 

 

Οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο στον δικό τους οργανισμό με απώτερο σκοπό να εντοπίσουν τα μη αποδοτικά προϊόντα, ή υπηρεσίες, να δημιουργήσουν το κατάλληλο προϋπολογισμό και να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές διεργασίες με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας.


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Οριακό Κόστος
  • Κέντρα Κόστους
  • Δομή Κόστους Παραγωγής
  • Κόστος Δραστηριότητας - ABC (Activity Based Costing)
  • Συστήματα Κοστολόγησης
  • Αποτίμηση Αποθεμάτων
  • Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Κόστη

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner