Τρόποι Βελτίωσης της Παραγωγικότητας

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να αυξήσουν στο μέγιστο την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους και που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το Ανθρώπινο Δυναμικό και τις δυνατότητες τους.

 

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν γνώσεις για την σημασία της παραγωγικότητας, μεθόδους καταγραφής της και ενέργειες που ακολουθούν τις μετρήσεις παραγωγικότητας και να αναγνωρίζουν παράγοντες που προκαλούν μειωμένη παραγωγικότητα. Θα αποκτήσουν δεξιότητες όπως τη χρήση βασικών δεικτών απόδοσης που εφαρμόζουν στην δική τους επιχείρηση και τη χρήση του Συστήματος Διοίκησης Επίδοσης (The Balanced Scorecard).

 


Ενότητες που θα καλυφθούν:

  • Εισαγωγή στην Παραγωγικότητα
  • Πλεονεκτήματα Παραγωγικότητας
  • Σύστημα Διοίκησης Επίδοσης (The Balanced Scorecard)
  • Bench marking (Συγκριτική προτυποποίηση)
  • Παραγωγικότητα στην επιχείρηση / ανάθεση εργασιών
  • Δείκτες απόδοσης και Σύστημα Διαχείρισης Δεικτών
  • Μέτρηση παραγωγικότητας
  • Παραγωγικότητα και Ηγεσία

Εγγραφή στο Newsletter


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner