ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙΩΝ

Προγράμματα Πρόσληψης Προσωπικού

1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ο απόφοιτος να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών
 • Ο απόφοιτος να κατέχει πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών 
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου
 • Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία.
 • Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών
 • Ο εργοδότης να μην απέλυσε τους τελευταίους 8 μήνες άτομο που κατείχε την ίδια θέση για την οποία προορίζεται ο νέος απόφοιτος, όπως επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος να μην απολύσει άτομο που έχει την ίδια θέση με τον νέο απόφοιτο
 • Η διάρκεια χορηγείας είναι για περίοδο 6 μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον εργαζόμενο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 • Μέγιστο ποσό χορηγίας €1100/μήνα  
 • Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους

2. Μακροχρόνια Ανέργοι

 • Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να είναι μακροχρόνια άνεργοι εγγραμένοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πέραν των 6 μηνών)
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον άνεργο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του ανέργου
 • Στην περίπτωση που ο άνεργος είναι πτυχιούχος πρέπει να είναι ηλικίας από 30 εώς 60 ετών
 • Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν είναι πτυχιούχος, το όριο ηλικίας είναι μέχρι τα 60
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα
 • Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών 
 • Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτουμένων του στη θέση που εργοδότησε ή προτίθεται να εργοδοτήσει τον μακροχρόνια άνεργο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την παραλαβή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Επίσης να μην προτίθεται να προβεί σε μείωση των εργοδοτουμένων του στην ίδια θέση και επαρχία, μετά την υποβολή της αίτησής του για συμμετοχή στο Σχέδιο και μέχρι την συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος)
 • Η διάρκεια της χορηγείας είναι για περίοδο 4 μηνών, O εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον υπάλληλο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 •  Μέγιστο χορήγημα €1000/μήνα

 

 3. Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις
 • Τα άτομα να είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στης Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών
 • Ο εργοδοτούμενος να είναι εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο
 • Τα άτομα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 12 μηνών, με μέγιστο ποσό €10.000
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα

 

4. Πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία

 •  Παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με Αναπηρία
 • Τα άτομα να είναι εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης τους, τα οποία είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 24 μηνών, με μέγιστο ποσό €20.000
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα
Προγράμματα Κατάρτισης στο Εσωτερικό/Εξωτερικό

 

Η ΑΝΑΔ επιχορηγεί την διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων για την επιχείρηση. 

 

Επιχορηγούνται διάφορα βοηθήματα που μπορεί να χρειαστούν όπως η αμοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών, το κόστος του υπαλλήλου (εάν ο εκπαιδευτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης), ο μισθός των υπαλλήλων για τις ώρες που θα τύχουν κατάρτισης, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ. 

 

Στα σεμινάρια εξωτερικού, όπου εάν κάποιος ή κάποιοι υπάλληλοι από την επιχείρηση θέλουν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριμένο, εξειδικευμένο πρόγραμμα που γίνεται στο εξωτερικό, μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια τους, το κόστος διαμονής τους, το κόστος της παρακολούθησης του σεμιναρίου κλπ.

 

Το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει μέχρι και το 80% των συνολικών δαπανών.


Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner