Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων

 

Σκοπός: Ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Αναβαθμίσεις υφιστάμενων συστημάτων δεν θα παίρνουν ψηλή βαθμολογία. 

 

Χρηματοδότηση: Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα ανέρχεται το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού έργου με ανώτατο όριο χρηματοδότησης τις €25,000 για την μεταποίηση και €20,000 για τις άλλες δραστηριότητες.

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

• Εξοπλισμός

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers,Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.ά. Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.

 

• Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά

Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάσταση σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud). Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής. 

 

• Ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις της επιχείρησης και σχετικές υπηρεσίες από τους παρόχους πληροφορικής. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

Λογισμικά/Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS –Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, BI - Business Intelligence, ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process Automation, υπηρεσίες ασφάλειας, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software Development. Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α. 

 

Υπηρεσίες σχετικές με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού,

Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά. 

Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).

 

• Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), Παρουσία στα Social media, δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία περιεχομένου κ.ά.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων

 

 • Η ανάγκη της επιχείρησης για την εφαρμογή ψηφιακής αναβάθμισης (αν είδη υπάρχει υφιστάμενο σύστημα η βαθμολογία εδώ θα είναι χαμηλή, τα προβλεπόμενα παραδοτέα και τον τρόπο υλοποίησής του 
 • Ποιότητα και καταλληλόλητα του σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου
 • Συμβολή του προτεινόμενου έργου στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Εξετάζονται οι προσφορές και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του προσφοροδότη, καθώς και η εμπειρία και ποιότητα του προσφοροδότη (η εταιρία παροχέας του μηχανογραφικού συστήματος).
 • Αξιολόγηση κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης από ίδια κεφάλαια
 • Η σοβαρότητα των προβλημάτων και αναγκών που εντοπίστηκαν και αναμένονται να αντιμετωπιστούν από το προτεινόμενο έργο συνάδει με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και μεάλλες εθνικές προτεραιότητες.
 • Βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιδράσεων του έργου μετά την ολοκλήρωση του έργου.

 

 

Νεανική Επιχειρηματικότητα

Ο αιτητής/αιτήτρια πρέπει:

 • Να είναι ηλικίας μέχρι και 40 ετών 
 • Να είναι άνεργος/η ή μισθωτός/η δηλαδή να μην ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, ως ιδιοκτήτης ή ως μέτοχος για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προηγουμένως 
 • Να παραμείνει στην εταιρεία ως μέτοχος αλλά και ως εργαζόμενος/η, για διάστημα τουλάχιστον 3 χρόνων μετά τη δημιουργία της

Ποσό χορηγείας: 

 • H εταιρεία πρέπει να απασχολείται είτε με τη Μεταποίηση (μέγιστη επιχορήγηση €70.000) είτε με τις Υπηρεσίες, Τουρισμό και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (μέγιστη επιχορήγηση €50.000). Η επιχορήγηση είναι ίση με το 50% επί των πιο κάτω επιλέξιμων δαπανών (ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται).

 Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 1. Εξοπλισμός:  μηχανήματα, γραφειακός εξοπλισμός, β) Ειδικές Εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης
 2. Διαμόρφωση Χώρων:  Έξοδα που αφορούν κατασκευές διαμόρφωσης χώρου (χωρίσματα, επιχρίσματα, συστήματα κλιματισμού, επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου κ.α.)  
 3. Κατάρτιση: Σεμινάρια και εκπαίδευση προσωπικού
 4. Προώθηση - Προβολή της εταιρείας: Συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία λογότυπου, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, κατασκευή ιστοσελίδας κ.α.
 5. Κεφάλαιο Κίνησης:  Αγορά πρώτων υλών, αγορά ή/και εκτύπωση γραφικής ύλης, κάλυψη ενοικίων και λογαριασμών ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και νερού για τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης κ.α.
 6. Άλλες Δαπάνες: Μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου από αδειούχο πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα για επιλέξιμες δαπάνες) και δαπάνες ίδρυσης/εγγραφής εταιρείας κ.α .

 Παρατηρήσεις:

 1.   Επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε αλυσίδα franchise, δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση
 2.   Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργια μηχανήματα

Προγράμματα Πρόσληψης Προσωπικού

1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ο απόφοιτος να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών
 • Ο απόφοιτος να κατέχει πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών 
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου
 • Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία.
 • Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών
 • Ο εργοδότης να μην απέλυσε τους τελευταίους 8 μήνες άτομο που κατείχε την ίδια θέση για την οποία προορίζεται ο νέος απόφοιτος, όπως επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος να μην απολύσει άτομο που έχει την ίδια θέση με τον νέο απόφοιτο
 • Η διάρκεια χορηγείας είναι για περίοδο 6 μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον εργαζόμενο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 • Μέγιστο ποσό χορηγίας €1100/μήνα  
 • Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους

2. Μακροχρόνια Ανέργοι

 • Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να είναι μακροχρόνια άνεργοι εγγραμένοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πέραν των 6 μηνών)
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον άνεργο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του ανέργου
 • Στην περίπτωση που ο άνεργος είναι πτυχιούχος πρέπει να είναι ηλικίας από 30 εώς 60 ετών
 • Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν είναι πτυχιούχος, το όριο ηλικίας είναι μέχρι τα 60
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα
 • Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών 
 • Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτουμένων του στη θέση που εργοδότησε ή προτίθεται να εργοδοτήσει τον μακροχρόνια άνεργο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την παραλαβή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Επίσης να μην προτίθεται να προβεί σε μείωση των εργοδοτουμένων του στην ίδια θέση και επαρχία, μετά την υποβολή της αίτησής του για συμμετοχή στο Σχέδιο και μέχρι την συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος)
 • Η διάρκεια της χορηγείας είναι για περίοδο 4 μηνών, O εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον υπάλληλο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 •  Μέγιστο χορήγημα €1000/μήνα

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση νέων 25 - 29 ετών (29 και 364 ημερών)

 • Η ηλικία εργοδοτούμενου να είναι από 25 μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) , κατά την ημερομηνία πρόσληψης
 • Ο νέος να βρίσκεται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ)
 • Το ύψος του χορηγήματος ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €8.400 για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα
 4. Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις
 • Τα άτομα να είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στης Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών
 • Ο εργοδοτούμενος να είναι εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο
 • Τα άτομα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 12 μηνών, με μέγιστο ποσό €10.000
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα

 

5. Πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία

 •  Παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με Αναπηρία
 • Τα άτομα να είναι εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης τους, τα οποία είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 24 μηνών, με μέγιστο ποσό €20.000
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα


6. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών
 • Παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Η χορηγία που θα παρέχεται σε εργοδότες θα είναι:

 • Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €5.000 ή
 • Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000, για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα

για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. 

 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα


7. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων άνω των 50
 • Παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων άνω των 50 ετών εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.
 • Παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 70% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση με μέγιστο ποσό €8.400.
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα

Επιχειρηματική Καινοτομία


Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα εισάξουν στην αγορά ή στην αγορά και σε Δημόσιο Οργανισμό.

•  Νέα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες

• Ανασχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δύο έτη στην αγορά σε δοκιμαστική φάση και χρειάζονται ανασχεδιασμό.

 

Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα να υλοποιεί ανά δράση ένα ή δύο έργα με προϋπολογισμό €250.000, αλλά μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις που κέρδισαν και υλοποιούν έργα. Το ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης είναι €20.000. Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης στο συνολικό κόστος είναι 60%.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Αμοιβές Προσωπικού
 • Εξοπλισμός
 • Υπηρεσίες Τρίτων
 • Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 • Υλικά
 • Ταξίδια
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 • Ο βαθμός καινοτομίας 30%
 • Ανταγωνιστικότητα και προοπτική πωλήσεων 20%
 • Αντίκτυπος του έργου στην οικονομική ανάπτυξη γενικά 15%
 • Ο βαθμός ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί και η πληρότητα της πρότασης  35%. 

Προγράμματα Κατάρτισης στο Εσωτερικό/Εξωτερικό

 

Η ΑΝΑΔ επιχορηγεί την διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων για την επιχείρηση. 

 

Επιχορηγούνται διάφορα βοηθήματα που μπορεί να χρειαστούν όπως η αμοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών, το κόστος του υπαλλήλου (εάν ο εκπαιδευτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης), ο μισθός των υπαλλήλων για τις ώρες που θα τύχουν κατάρτισης, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ. 

 

Στα σεμινάρια εξωτερικού, όπου εάν κάποιος ή κάποιοι υπάλληλοι από την επιχείρηση θέλουν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριμένο, εξειδικευμένο πρόγραμμα που γίνεται στο εξωτερικό, μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια τους, το κόστος διαμονής τους, το κόστος της παρακολούθησης του σεμιναρίου κλπ.

 

Το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει μέχρι και το 80% των συνολικών δαπανών.Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Πιστοποιημένη  Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner