ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Νέα Επιχειρηματικότητα

 • Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% για τους νέους ηλικίας 18-29, ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, ανέγερση, αγορά ή και ανακαίνιση / διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση και άλλες δαπάνες), με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον τουρισμό.
 • Το πρόγραμμα είναι ανοικτό και για επιχειρήσεις εντός των βρεττανικών βάσεων.  
 • Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Εξοπλισμός

Ειδικές Εγκαταστάσεις

Κτίρια  (Ανέγερση / Επέκταση Κτιρίων,  Διαμόρφωση / Ανακαίνιση κτιρίων, Αγορά)

Προβολή Προώθηση 

Άλλα Έξοδα – Κατ΄αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών.

 

 • Κριτήρια Επιλογής Προτάσεων/ Βαθμολόγησης Προτάσεων

Γνώσεις Υποψηφίων (εκπαίδευση, κατάρτιση και συνάφεια σπουδών) - 17%

Εργασιακή Εμπειρία (προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και ειδικότερα συναφής εμπειρία με το αντικείμενο) - 17% 

Ωριμότητα Έργου και Πληρότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου (δυνατότητα χρηματοδότησης και εξεύρεση χώρου) - 15%

Περιοχή Εγκατάστασης της Επιχείρησης - 4%

Θέσεις Εργασίας - 12%

Ανάπτυξη & Παραγωγή Νέων Προϊόντων ή και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Αειφορία Περιβάλλοντος, Τεχνική Κατεύθυνση - 5%

Τομείς Δραστηριοτήτων Έξυπνης Εξειδίκευσης - 5%

Βιωσιμότητα Προτεινόμενου Έργου - 25%

 • Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 21 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

 

2. Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (Αναμένεται να ανοίξει τέλος του 2021)  

 • Σκοπός:

Στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων

 • Στόχοι:

Αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

Ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία

Ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, προώθηση καινοτόμων επενδύσεων

Αξιοποίηση πρώτων υλών ντόπιας παραγωγής

Αποδοτικότερη χρήση ενέργειας / χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Εφαρμογή δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος

 • Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών
Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και διαμόρφωση /διαρρύθμιση κτιρίων
Υποδομές για ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέτρα πυρασφάλειας, κλιματισμού και εξαερισμού
Υποδομές για εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, μείωσης της ρύπανσης και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού καθώς και συστήματα ασφάλειας και υγιεινής
Βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας και της συμμόρφωσης με τα νέα πρότυπα
Εκθετήρια/ Εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου (για αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών)
Άλλες δαπάνες που κατά την κρίση της Επιτροπής θα κριθούν απαραίτητες
Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό

Περονοφόρα 
Δαπάνες σε επίπεδο λιανικού εμπορίου (για αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών)
Άλλες δαπάνες που κατά την κρίση της Επιτροπής θα κριθούν απαραίτητες
Μεταφορικά Μέσα
Καινούρια Εμπορικά Μεταφορικά Μέσα για τη διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων (μέχρι €100.000)
Αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης
Δαπάνες αρχικής πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων 

3. Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (Το σχέδιο αναμένεται να ανοίξει αρχές του 2022)

 • Χορηγία σε επιχειρήσεις για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς. Η ένταση της χορηγίας αναμένεται να είναι στο 60%. 

4. Ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων (Το σχέδιο αναμένεται να ανοίξει αρχές του 2022)

 • Στόχος του είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Αφορά νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, εκτός από τους τομείς αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 • Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

 • Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

 • Το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται στο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις €50 000. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίζεται στις €5 000.

 

 • Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 

1. Εξοπλισμός
2. Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής. (Κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες – license & maintenance.)
4. Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Συστήματα Πληροφορικής. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ο απόφοιτος να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών
 • Ο απόφοιτος να κατέχει πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών 
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου
 • Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία.
 • Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών
 • Ο εργοδότης να μην απέλυσε τους τελευταίους 8 μήνες άτομο που κατείχε την ίδια θέση για την οποία προορίζεται ο νέος απόφοιτος, όπως επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος να μην απολύσει άτομο που έχει την ίδια θέση με τον νέο απόφοιτο
 • Η διάρκεια χορηγείας είναι για περίοδο 6 μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον εργαζόμενο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 • Μέγιστο ποσό χορηγίας €1100/μήνα  (6600€)
 • Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους

2. Μακροχρόνια Ανέργοι

 • Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να είναι μακροχρόνια άνεργοι εγγραμένοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πέραν των 6 μηνών)
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον άνεργο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του ανέργου
 • Στην περίπτωση που ο άνεργος είναι πτυχιούχος πρέπει να είναι ηλικίας από 30 εώς 60 ετών
 • Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν είναι πτυχιούχος, το όριο ηλικίας είναι μέχρι τα 60
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα
 • Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών 
 • Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτουμένων του στη θέση που εργοδότησε ή προτίθεται να εργοδοτήσει τον μακροχρόνια άνεργο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την παραλαβή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Επίσης να μην προτίθεται να προβεί σε μείωση των εργοδοτουμένων του στην ίδια θέση και επαρχία, μετά την υποβολή της αίτησής του για συμμετοχή στο Σχέδιο και μέχρι την συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος)
 • Η διάρκεια της χορηγείας είναι για περίοδο 4 μηνών, O εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον υπάλληλο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 •  Μέγιστο χορήγημα €1000/μήνα

2. Ανέργοι

 • Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να είναι άνεργοι εγγραμένοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
 • Η εργοδότηση γίνεται πριν την υποβολή της αίτησης
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα και μετά τους 6 μήνες 920
 • Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτουμένων του στη θέση που εργοδότησε ή προτίθεται να εργοδοτήσει τον μακροχρόνια άνεργο, 
 • Η διάρκεια της χορηγείας είναι για περίοδο 10 μηνών, O εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον υπάλληλο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 •  Μέγιστο χορήγημα €8600

 4. Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

 • Τα άτομα να είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στης Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών
 • Ο εργοδοτούμενος να είναι εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο
 • Τα άτομα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 12 μηνών, με μέγιστο ποσό €10.000
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα 

 5. Πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία

 •  Παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με Αναπηρία
 • Τα άτομα να είναι εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης τους, τα οποία είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 24 μηνών, με μέγιστο ποσό €20.000
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα

Μονοεπιχειρησιακά/Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

 

Η ΑΝΑΔ επιχορηγεί την διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων για την επιχείρηση. 

 

Επιχορηγούνται διάφορα βοηθήματα που μπορεί να χρειαστούν όπως η αμοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών, το κόστος του υπαλλήλου (εάν ο εκπαιδευτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης), ο μισθός των υπαλλήλων για τις ώρες που θα τύχουν κατάρτισης, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ. 

 

Στα σεμινάρια εξωτερικού, όπου εάν κάποιος ή κάποιοι υπάλληλοι από την επιχείρηση θέλουν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριμένο, εξειδικευμένο πρόγραμμα που γίνεται στο εξωτερικό, μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια τους, το κόστος διαμονής τους, το κόστος της παρακολούθησης του σεμιναρίου κλπ.

 

Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό

 

Η ΑΝΑΔ επιχορηγεί την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό. 

 

Επιχορηγούνται το ταξίδι, η διαμονή και τα έξοδα κατάρτισης.

 

Καλύπτονται ανάγκες κατάρτισης των εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν με προγράμματα κατάρτισης στην Κύπρο. 

Ο προτεινόμενος για κατάρτιση εργοδοτείται στην επιχείρηση/οργανισμό και διαθέτει την απαιτούμενη μόρφωση και εμπειρία για αποτελεσματική συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης η οποία πρέπει να παραληφθεί στα γραφεία της ΑνΑΔ τουλάχιστο τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Το ποσό χορηγήματος υπολογίζεται με βάση την διάρκεια του προγράμματος


Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner