Νεανική Επιχειρηματικότητα

Ο αιτητής/αιτήτρια πρέπει:

 • Να είναι ηλικίας μέχρι και 40 ετών 
 • Να είναι άνεργος/η ή μισθωτός/η δηλαδή να μην ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, ως ιδιοκτήτης ή ως μέτοχος για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προηγουμένως 
 • Να παραμείνει στην εταιρεία ως μέτοχος αλλά και ως εργαζόμενος/η, για διάστημα τουλάχιστον 3 χρόνων μετά τη δημιουργία της

Ποσό χορηγείας: 

 • H εταιρεία πρέπει να απασχολείται είτε με τη Μεταποίηση (μέγιστη επιχορήγηση €70.000) είτε με τις Υπηρεσίες, Τουρισμό και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (μέγιστη επιχορήγηση €50.000). Η επιχορήγηση είναι ίση με το 50% επί των πιο κάτω επιλέξιμων δαπανών (ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται).

 Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 1. Εξοπλισμός:  μηχανήματα, γραφειακός εξοπλισμός, β) Ειδικές Εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης
 2. Διαμόρφωση Χώρων:  Έξοδα που αφορούν κατασκευές διαμόρφωσης χώρου (χωρίσματα, επιχρίσματα, συστήματα κλιματισμού, επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου κ.α.)  
 3. Κατάρτιση: Σεμινάρια και εκπαίδευση προσωπικού
 4. Προώθηση - Προβολή της εταιρείας: Συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία λογότυπου, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, κατασκευή ιστοσελίδας κ.α.
 5. Κεφάλαιο Κίνησης:  Αγορά πρώτων υλών, αγορά ή/και εκτύπωση γραφικής ύλης, κάλυψη ενοικίων και λογαριασμών ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και νερού για τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης κ.α.
 6. Άλλες Δαπάνες: Μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου από αδειούχο πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα για επιλέξιμες δαπάνες) και δαπάνες ίδρυσης/εγγραφής εταιρείας κ.α .

 Παρατηρήσεις:

 1.   Επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε αλυσίδα franchise, δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση
 2.   Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργια μηχανήματα

Προγράμματα Πρόσληψης Προσωπικού

1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ο απόφοιτος να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών
 • Ο απόφοιτος να κατέχει πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών 
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου
 • Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία.
 • Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών
 • Ο εργοδότης να μην απέλυσε τους τελευταίους 8 μήνες άτομο που κατείχε την ίδια θέση για την οποία προορίζεται ο νέος απόφοιτος, όπως επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος να μην απολύσει άτομο που έχει την ίδια θέση με τον νέο απόφοιτο
 • Η διάρκεια χορηγείας είναι για περίοδο 6 μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον εργαζόμενο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 • Μέγιστο ποσό χορηγίας €1100/μήνα  
 • Το Σχέδιο είναι ανοικτό χωρίς χρονικές περιόδους

2. Μακροχρόνια Ανέργοι

 • Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να είναι μακροχρόνια άνεργοι εγγραμένοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πέραν των 6 μηνών)
 • Στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον άνεργο και μετά υπέβαλε αίτηση, είναι το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του ανέργου
 • Στην περίπτωση που ο άνεργος είναι πτυχιούχος πρέπει να είναι ηλικίας από 30 εώς 60 ετών
 • Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν είναι πτυχιούχος, το όριο ηλικίας είναι μέχρι τα 60
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα
 • Σε περίπτωση που ο μακροχρόνια άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια σχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών 
 • Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού εργοδοτουμένων του στη θέση που εργοδότησε ή προτίθεται να εργοδοτήσει τον μακροχρόνια άνεργο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την παραλαβή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Επίσης να μην προτίθεται να προβεί σε μείωση των εργοδοτουμένων του στην ίδια θέση και επαρχία, μετά την υποβολή της αίτησής του για συμμετοχή στο Σχέδιο και μέχρι την συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης (εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος)
 • Η διάρκεια της χορηγείας είναι για περίοδο 4 μηνών, O εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον υπάλληλο 2 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).
 •  Μέγιστο χορήγημα €1000/μήνα

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση νέων 25 - 29 ετών (29 και 364 ημερών)

 • Η ηλικία εργοδοτούμενου να είναι από 25 μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) , κατά την ημερομηνία πρόσληψης
 • Ο νέος να βρίσκεται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ)
 • Το ύψος του χορηγήματος ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €8.400 για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα
 4. Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις
 • Τα άτομα να είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στης Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων ή και οργάνωσης ασθενών
 • Ο εργοδοτούμενος να είναι εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο
 • Τα άτομα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 12 μηνών, με μέγιστο ποσό €10.000
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα

 

5. Πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία

 •  Παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με Αναπηρία
 • Τα άτομα να είναι εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης τους, τα οποία είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας
 • Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 24 μηνών, με μέγιστο ποσό €20.000
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα


6. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών
 • Παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Η χορηγία που θα παρέχεται σε εργοδότες θα είναι:

 • Ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €5.000 ή
 • Ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000, για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα

για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. 

 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα


7. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων άνω των 50
 • Παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων άνω των 50 ετών εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.
 • Παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 70% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολουμένου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση με μέγιστο ποσό €8.400.
 • Κατώτατος μισθός που προνοεί το Σχέδιο είναι €870 ακάθαρτα

Επιχειρηματική Καινοτομία


Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα εισάξουν στην αγορά ή στην αγορά και σε Δημόσιο Οργανισμό.

•  Νέα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες

• Ανασχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δύο έτη στην αγορά σε δοκιμαστική φάση και χρειάζονται ανασχεδιασμό.

 

Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα να υλοποιεί ανά δράση ένα ή δύο έργα με προϋπολογισμό €250.000, αλλά μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις που κέρδισαν και υλοποιούν έργα. Το ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης είναι €20.000. Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης στο συνολικό κόστος είναι 60%.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Αμοιβές Προσωπικού
 • Εξοπλισμός
 • Υπηρεσίες Τρίτων
 • Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 • Υλικά
 • Ταξίδια
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 • Ο βαθμός καινοτομίας 30%
 • Ανταγωνιστικότητα και προοπτική πωλήσεων 20%
 • Αντίκτυπος του έργου στην οικονομική ανάπτυξη γενικά 15%
 • Ο βαθμός ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί και η πληρότητα της πρότασης  35%. 

Προγράμματα Κατάρτισης στο Εσωτερικό/Εξωτερικό

 

Η ΑΝΑΔ επιχορηγεί την διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων για την επιχείρηση. 

 

Επιχορηγούνται διάφορα βοηθήματα που μπορεί να χρειαστούν όπως η αμοιβή των εξωτερικών εκπαιδευτών, το κόστος του υπαλλήλου (εάν ο εκπαιδευτής είναι υπάλληλος της επιχείρησης), ο μισθός των υπαλλήλων για τις ώρες που θα τύχουν κατάρτισης, διάφορα λειτουργικά έξοδα κλπ. 

 

Στα σεμινάρια εξωτερικού, όπου εάν κάποιος ή κάποιοι υπάλληλοι από την επιχείρηση θέλουν να παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριμένο, εξειδικευμένο πρόγραμμα που γίνεται στο εξωτερικό, μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια τους, το κόστος διαμονής τους, το κόστος της παρακολούθησης του σεμιναρίου κλπ.

 

Το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει μέχρι και το 80% των συνολικών δαπανών.Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Πιστοποιημένη  Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner