ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναδιoργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού


Το ανθρώπινο δυναμικό με τις γνώσεις και δεξιότητές του αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την κάθε επιχείρηση που δύσκολα αντιγράφεται. Σε μια εποχή που οι παραδοσιακοί τρόποι απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μπορούν εύκολα να γίνουν αντικείμενο μίμησης, η συγκριτική υπεροχή βασίζεται όλο και περισσότερο στην συμπεριφορά και τεχνογνωσία των ατόμων που αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης. Η Anaglyfo Consulting προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες όσο αφορά την διαχείρηση ανθρώπινου δυναμικού:  

Προγραμματισμός στελέχωσης της εταιρείας

 • Εξετάζεται το succession plan της επιχείρησης
 • Αναλύεται η διαδικασία εύρεσης και επιλογής στελεχών καθώς και η διαχείριση υποψηφίων
 • Δημιουργείται διαδικασία συνέντευξης, τεχνικές συνεντεύξεων και βήματα της συνέντευξης
 • Γίνεται αξιολόγηση υποψηφίων και καθορίζονται κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου υποψήφιου στην κατάλληλη θέση

Διάγνωση και εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών

 • Καθορισμός της πολιτικής εκπαίδευσης της εταιρείας
 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικού πλάνου βάσει προϋπολογισμού και εκπαιδευτικών αναγκών
 • Καθορισμός εσωτερικών εκπαιδευτών όπου απαιτείται και καθορισμός διαδικασιών εσωτερικής εκπαίδευσης. 

Δημιουργία Οργανογράμματος

Δημιουργείται εποπτική εικόνα της υπάρχουσας οργανωτικής δομής της επιχείρησης και προτείνονται βελτιώσεις όπου αυτό είναι δυνατό. Στο νέο οργανόγραμμα απεικονίζονται οι υπηρεσιακές σχέσεις, καθώς και οι κατευθύνσεις της επικοινωνίας και συνεργασίας κάθε θέσης εργασίας με τα ανώτερα, κατώτερα και ομοιόβαθμα κλιμάκια της ιεραρχίας της επιχείρησης.

Περιγραφές Εργασίας

Δημιουργία περιγραφών εργασίας για κάθε θέση. Οι περιγραφές εργασίας είναι όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένες ώστε το προσωπικό να κατανοεί τις ευθύνες και τις δραστηριότητές του. Πιο συγκεκριμένα:

 • Αναλύονται οι ευθύνες της κάθε θέσης
 • Γίνεται συλλογή πληροφοριών όσον αφορά role and skills analysis
 • Διεξαγωγή σχεδιασμού των θέσεων εργασίας ανάλογα με τις ευθύνες και υπολογισμός των απαραίτητων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων για κάθε θέση εργασίας. 

Καθορισμός Κριτηρίων Αξιολόγησης Εργαζομένων

Σε αυτό το στάδιο σχεδιάζεται η όλη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού. Καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε θέση και διερευνόνται οι κατάλληλες μεθόδοι αξιολόγησης έτσι ώστε να επιλεχθεί η πιο εφαρμόσιμη μέθοδος για την κάθε επιχείρηση. Τα κριτήρια απόδοσης καθορίζονται με όσο το δυνατό περισσότερα μετρήσιμα κριτήρια. Επίσης, δημιουργούνται κατηγορίες κριτηρίων και το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται με βάση την βαρύτητα της κάθε κατηγορίας.

Καθορισμός Στόχων και Δεικτών Μέτρησης

Καθορισμός στόχων για τα διάφορα τμήματα και δεικτών μέτρησης με βάση τις λειτουργίες του κάθε τμήματος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παραδείγματα δεικτών θα μπορούσαν να είναι:

 • ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα πελατών,
 • το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται,
 • η εφαρμογή νέων τεχνολογιών,
 • το κόστος διαχείρισης,
 • η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών,
 • ο χρόνος εγκατάστασης, κ.ά.

Συμπληρωματικά, για κάθε υπηρεσιακή μονάδα μπορεί να εφαρμόζονται ειδικοί δείκτες που αντιστοιχούν στο είδος των παρεχομένων από αυτές υπηρεσιών.

Κίνητρα προς το προσωπικό

Θα γίνουν εισηγήσεις για θεσμοθέτηση:

α) εξωτερικών κινήτρων (χρήματα, προνόμια, αύξηση, προαγωγή, κύρος, κοινωνική θέση κτλ.) και

β) εσωτερικών κινήτρων (κίνητρα που δραστηριοποιούν τον οργανισμό αυτά καθαυτά, με την απουσία εξωτερικής αμοιβής).

Οι εισηγήσεις θα αφορούν συγκεκριμένα κίνητρα για την κάθε θέση εργασίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) εκφράζει τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς που αναμένει η κάθε επιχείρηση να ακολουθούνται από τους εργαζόμενούς της. Δημιουργείται ένας πλήρης οδηγός σχετικά με τις προσδοκίες της κάθε εταιρίας όσον αφορά τη δεοντολογική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Τα πρότυπα που καθορίζονται στον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η κάθε εταιρία διαχειρίζεται τις σχέσεις της με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, δημόσιους λειτουργούς, και γενικότερα το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Τα πρότυπα αυτά θα προσφέρουν σαφή καθοδήγηση για το πώς το προσωπικό της επιχείρησης, διευθυντικό και εργατικό, οφείλει να ενεργεί υπό ορισμένες συνθήκες έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η διατήρηση και ενίσχυση της καλής φήμης της επιχείρησης.

Μελέτες Βιωσιμότητας - Business Plans


 Η σωστή δημιουργία μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μια σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχείρησης ή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η επιχείρηση που σχεδιάζει μια επένδυση βρίσκεται σε θέση να υλοποιήσει αυτά που προβλέπονται για να είναι η επένδυση βιώσιμη και κερδοφόρα, έτσι ώστε να αποδώσει το κόστος επένδυσης και να αποφέρει κέρδη.

 

Οι μελέτες βιωσιμότητας σκοπεύουν στο να αναδείξουν τις δυνατότητες και αδυναμίες μιας υφιστάμενης ή προτεινόμενης εταιρείας, τις ευκαιρίες και απειλές όπως παρουσιάζονται στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, τους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία και τις προοπτικές για επιτυχία.

Εσωτερική Αναδιοργάνωση και Βελτίωση Διαδικασιών


 

Με στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας, αναλύουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή της. Προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε λύσεις οι οποίες μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την αποδοτικότητα, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν:

 

1. Μελέτες που περιλαμβάνουν την ανάλυση, τεκμηρίωση, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό των υλοποιούμενων παρεμβάσεων ή / και αναδιοργανώσεων.

 

2. Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή των αναδιοργανώσεων σε διάφορους τομείς της επιχείρησης.

 

3. Σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών για τη διαχείριση των αλλαγών και εφαρμογή νέων προτάσεων.

Ασφάλεια και Υγεία


 Η Ασφάλεια και Υγεία αποτελούν τα θεμέλια για τη σωστή λειτουργεία οποιασδήποτε επιχείρησης. Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν μια εταιρία να:

 

- αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για τη νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια & υγεία

- αναγνωρίζει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία
αναγνωρίζει τους κινδύνους που οφείλονται σε οργανωτικούς αλλά και ψυχολογικούς παράγοντες
- γνωρίζει ποια τα καθήκοντα και οι ευθύνες του τεχνικού ασφάλειας

- αποκτήσει γνώσεις για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
- κατανοήσει τη σημασία της σήμανσης, 
- την έννοια της διαχείρισης της επικινδυνότητας και

- να αντιληφθεί τη σοβαρότητα ενός ατυχήματος και παρ’ ολίγον ατυχήματος  

ISO 9001-2015


Το ISO 9001-2008, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας τόσο του προϊόντος, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, όσο και της ποιοτικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μεθοδικό και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 

Η προσέγγιση της Anaglyfo Consulting όσο αφορά την εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO 9001-2008, είναι να εφαρμοσθεί ένα απλό και λειτουργικό σύστημα για την εταιρία έτσι ώστε η εταιρία να ωφεληθεί πλήρως από τις δυνατότητες εφαρμογής του. 

 

Οργάνωση Κυκλώματος Διανομής


 • Καταγραφή, αξιολόγηση και κοστολόγηση του υφιστάμενου κυκλώματος διανομής
 • Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του υφιστάμενου δικτύου διανομής
 • Οριοθέτηση και αποτύπωση των αναγκών των πελατών
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση το κόστος διανομής τους
 • Τυποποίηση Μονάδων Αποθήκευσης και Μεταφοράς
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων οργάνωσης καναλιών διανομής με γνώμονα την μέγιστη εξυπηρέτηση του πελάτη με το μικρότερο κόστος
 • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση και επιλογή βέλτιστου σεναρίου
 • Υπολογισμός του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων αναλόγως καναλιού διανομής
 • Διαμόρφωση δεικτών ελέγχου απόδοσης
 • Επιλογή οργανωτικής δομής και σχεδιασμός του οργανογράμματος
 • Καθορισμός αρμοδιοτήτων για κάθε θέση εργασίας
 • Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού
 • Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

Activity Based Costing


Η μέθοδος Activity Based Costing είναι μια μέθοδος καταγραφής όλων των κόστων ενός οργανισμού και ανάθεσης του ποσοστού που τους αναλογεί στα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του έµµεσου κόστους (ρεύμα, καύσιμα, μισθοί, ενοίκια, φόροι, κλπ.)  στο συνολικό κόστος της επιχείρησης, οδηγεί στην ανάγκη σωστού και αντικειμενικού καταμερισμού του στα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.  Οι δραστηριότητες και τα διάφορα κόστη ανιχνεύονται και καταγράφονται για τα προϊόντα με βάση την κατανάλωση του κάθε προϊόντος και με βάση την αναλογία κόστους των δραστηριοτήτων που συλλέγονται. Με άλλα λόγια επιμερίζει τα διάφορα έξοδα σε ένα προϊόν ή υπηρεσία ανάλογα με τον όγκο και την αξία της παραγγελίας του πελάτη, τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης, τα έξοδα αποθήκευσης κλπ.

 

Η μέθοδος Activity Based Costing είναι ένα εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Έχει σχεδιαστεί για να παράσχει πιο ακριβή πληροφόρηση για τις παραγωγικές και βοηθητικές δραστηριότητες, ώστε η διοίκηση να µπορεί να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις περισσότερο κερδοφόρες δραστηριότητες και να παίρνει συνειδητοποιημένες στρατηγικές αποφάσεις ως προς την τοποθέτηση των προϊόντων της επιχείρησης στην αγορά.

Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας


Οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών, ο έντονος ανταγωνισμός και οι συνεχιζόμενες  ανάγκες για μείωση του κόστους αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους εξυπηρέτησης του πελάτη. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα εφαρμογής αυτών των νέων μεθόδων. Η συνεχής βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή η διαδρομή που ακολουθείται για τη διάθεση του προϊόντος στον καταναλωτή όπου συναντώνται η επιστήμη των μεταφορών και της διοίκησης, οι τεχνικές πώλησης και παραγωγής καθώς και η τεχνολογία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εφαρμογών μιας επιχείρησης για προσαρμογή στα νέα δεδομένα. 

Χωροταξική Μελέτη Αποθηκευτικού/Διανεμητικού Κέντρου

 • Μελέτη αποθηκευτικών αναγκών έχοντας υπόψη σημερινές και μελλοντικές ανάγκες
 • Κατηγοριοποίηση προϊόντων εταιρίας σε αποθηκευτικές μονάδες
 • Μελέτη αναγκών σε χώρους γραφείων και άλλους βοηθητικούς χώρους
 • Εξέταση των διαφόρων συστημάτων αποθήκευσης (ράφια Back to Back, ντάνες, drive in, cantilever, κλπ.) και επιλογή των πιο κατάλληλων
 • Σχεδιασμός χωροταξικής διάταξης του αποθηκευτικού και διανεμητικού κέντρου
 • Υπολογισμός βοηθητικών χώρων για την λειτουργία του αποθηκευτικού διανεμητικού κέντρου
 • Υπολογισμός αναγκών για την εξυπηρέτηση των φορτηγών όσο αφορά παραλαβές και διανομή
 • Υπολογισμός προδιαγραφών για τον εξοπλισμό του αποθηκευτικού και διανεμητικού κέντρου (ράφια, ράμπες, περονοφόρα οχήματα, φυσούνες, κλπ)
 • Αξιολόγηση προσφορών από συνεργάτες/προμηθευτές

Λειτουργική Μελέτη Αποθηκευτικού/Διανεμητικού Κέντρου

 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων με στελέχη της εταιρίας για εντοπισμό δυνατών και αδύνατων σημείων των λειτουργικών διαδικασιών του αποθηκευτικού/διανεμητικού κέντρου
 • Σχεδιασμός σεναρίων ροής έχοντας υπόψη το λιγότερο λειτουργικό κόστος και την πιο γρήγορη ολοκλήρωση των παραγγελιών, παραλαβών και τοποθετήσεων των προϊόντων στα ράφια
 • Κωδικοποίηση θέσεων στο αποθηκευτικό/διανεμητικό κέντρο (παλετοθέσεις, διάδρομοι, ντάνες, θυρίδες κλπ.)
 • Δημιουργία διαδικασιών για τον τρόπο παραλαβής και τοποθέτησης των προϊόντων
 • Καταγραφή της διαδικασίας συλλογής και ολοκλήρωσης των παραγγελιών
 • Καταγραφή διαδικασίας επιστροφών
 • Δημιουργία διαδικασίας απογραφών
 • Εκπαίδευση  ανθρώπινου δυναμικού

Μελέτη Εφαρμογής Μηχανογραφικού Συστήματος WMS

 • Μελέτη των υφιστάμενων δομών της εταιρίας κατά πόσο μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων με στελέχη της εταιρίας για την ικανότητα του προσωπικού να ανταποκριθεί στο σύνολό του στην εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος
 • Σε περίπτωση που απαιτείται η εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος ορίζονται οι προδιαγραφές για το μηχανογραφικό σύστημα με βάση τις υφιστάμενες λειτουργικές και οργανωτικές δομές του αποθηκευτικού και διανεμητικού κέντρου καθώς και τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για το μηχανογραφικό σύστημα.

Διοικητική Μελέτη Αποθηκευτικού/Διανεμητικού Κέντρου

 • Δημιουργία Οργανωτικής δομής του τμήματος Logistics της εταιρίας
 • Δημιουργία περιγραφών εργασίας για την κάθε θέση
 • Υπολογισμός του απαιτούμενου προσωπικού στο αποθηκευτικό διανεμητικό/κέντρο
 • Δημιουργία δεικτών απόδοσης του προσωπικού της αποθήκης
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό της εταιρίας με γνώμονα την καλύτερη προσαρμογή του στην λειτουργία του νέου αποθηκευτικού και διανεμητικού κέντρου

Συνεργασίες με Προμηθευτές 3PL

 • Αποτύπωση προδιαγραφών και χαρακτηριστικών των προϊόντων
 • Καθορισμός των υπηρεσιών που πρόκειται να ανατεθούν
 • Αποτύπωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας
 • Σύνταξη τεύχους πρόσκλησης ενδιαφέροντος
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων υποψήφιων συνεργατών
 • Αξιολόγηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων συνεργατών
 • Συλλογή στοιχείων προεπιλεγμένων δυνητικών συνεργατών
 • Θέσπιση μη κοστολογούμενων κριτηρίων επιλογής
 • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση των προσφορών
 • Καθορισμός βαρύτητας ανά κριτήριο
 • τελική βαθμολόγηση και επιλογή

Οργάνωση Κυκλώματος Διαχείρισης Αποθεμάτων

 • Υπολογισμός Ύψους Αποθεμάτων
 • Ομαδοποίηση Αποθεμάτων – ABC Ανάλυση
 • Υπολογισμός Πραγματικού Κόστους Διαχείρισης Αποθεμάτων
 • Επιλογή Συστήματος Αναπλήρωσης / Διαχείρισης Αποθεμάτων ανά Κατηγορία Κωδικών
 • Διαμόρφωση Απαιτήσεων και Ανάπτυξη Συστήματος Μηχανογραφικής Διαχείρισης Αποθεμάτων
 • Διαμόρφωση & Εφαρμογή Συστημάτων Πρόβλεψης Ζήτησης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)


 

O Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος μπήκε σε ισχύ τον Μάιο 2018, αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποθηκεύουν στο αρχείο τους προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών και προσωπικού. Το ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προσφέρει την Πλήρης Εφαρμογή των αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (General Data Protection Regulation – GDPR – 2016/679). 

Εγγραφή στο Newsletter


Subscribe

* indicates required

Anaglyfo Consulting - Your Mission, our Solutions will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@anaglyfo.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

               Πιστοποιήσεις

Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΕΚ

Δομή Εκπαίδευσης ΔΕΚ 

Κέντρo Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Μέλος

 

 

 

Approved Partner